PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2019. évi Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM – OSZMI).

Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Pályázhatnak: Az 1979. január 1. után született fiatal drámaírók, akik még nem töltöttek ki 3 ösztöndíjas intervallumot. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent. Az ösztöndíjat egy egész estére szóló darab tervével lehet megpályázni. Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 4 fő Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges eredeti dokumentumok: 1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva), 3. Szakmai önéletrajz – aláírva, 4. A pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációja, eddig megjelent és/vagy bemutatott műveinek listája (bemutatott mű hiányában egy korábban, bármilyen műfajban írt alkotásának teljes szövege), 5. Két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlása kézzel aláírva eredetiben, 6. A megírandó mű alapos ismertetése, valamint a készülő drámából egy részlet (jelenet).

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető az oszmi.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapról.

A pályázatok benyújtása: 1. Kinyomtatva 6 példányban (1 eredeti példány, a többi példány lehet másolat) és 2.elektronikus formában megküldeni (1 db CD-n vagy óriás fájlmegosztón keresztül küldeni tömörített fájlként a horvath.hermina@oszmi.hu e-mail címre) a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) postai úton vagy személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8- 14 óráig).

Beérkezési határidő: 2019. február 8.

A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie. Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás: A pályázathoz minden mellékletet kitöltve, illetve kidolgozva kell benyújtani, az üresen beküldött mellékletek, vagy a meg nem küldött mellékletek hiánypótlására nincs lehetőség, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Egyéb esetben egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: – a pályázati feltételeknek nem felel meg, – hiányos a mellékelt dokumentáció, – az adatlap/nyilatkozat/ajánlás hiányzik vagy nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, – határidőn túl történik a benyújtása. A pályázat elbírálása: A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM – OSZMI által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Radnóti Zsuzsa, dramaturg (a Magyar Színházi Társaság képviselője), Kiss József, rendező, író (a Magyar Teátrumi Társaság képviselője), Lázár Balázs színművész, költő (a Magyar Művészeti Akadémia képviselője), Rózsássy Barbara költő (a Magyar Írószövetség képviselője) és Térey János, író, költő, műfordító (a Szépírók Társaságának képviselője). Az PIM – OSZMI az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát az oszmi.hu és a www.alkotomuveszet.hu közzéteszi.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az PIM – OSZMI (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) titkárságán lehet benyújtani személyesen. Az értékelés szempontjai: Az ösztöndíj felhasználására megadott programterv kvalitása. A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága előnyt jelent.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. Időközi beszámolási kötelezettség: Az ösztöndíjas köteles beszámolni munkaterve megvalósításáról, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről az ösztöndíj ideje alatt. Az időközi beszámoló tartalmi követelménye: – a pályázatban beadott drámaterv alapján elkészült egy felvonást, – amennyiben nincs felvonásra tagolva a mű, úgy a fele drámaszöveget kell benyújtani, és végigvitt konkrét cselekményvázlatot. Az időközi beszámoló formai követelménye: – Times New Roman, – 12 betűméret – 1,5 sorköz Az időközi beszámoló benyújtásának módja: 1. Kinyomtatva 6 példányban, 2. valamint elektronikus formában e-mailen a horvath.hermina@oszmi.hu e-mail címre a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) postai úton, vagy személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8- 14 óráig).

Az időközi beszámoló várható határideje: 2019. augusztus közepe A kuratórium dönt az időközi beszámoló elfogadásáról és az ösztöndíj további folytatásáról. Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint.

Az ösztöndíj lezárása: Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről – várhatóan 2019 december elején kötelesek beszámolni. Az elkészült pályaművet 6 példányban kinyomtatva postán, és egy elektronikus példányban az OSZMI kapcsolattartójának e-mail címére kell megküldeni. Az elkészült dráma elfogadásáról a kuratórium dönt ismételten. Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy a kuratórium döntése értelmében nem megfelelő szakmai színvonalon tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető!

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni! (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Örkény István ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Horváth Hermina, Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet horvath.hermina@oszmi.hu (+36 1 375 1184/106 mellék) Budapest, 2019. január 11.

Forrás: MANK Nonprofit Kft.