Tájékoztatjuk, hogy az A Vörös Postakocsi Alapítvány webshopjában való rendelés során megadott adatainak kezelését az A Vörös Postakocsi Alapítvány   (4700 Mátészalka, Zöldfa út 137/A, képviseli: Kulin Borbála, email-cím: avorospostakocsionline@gmail.com továbbiakban: az Alapítvány) végzi.

A vásárlás  során az Alapítvány az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

Kezelt adatok köreAdatkezelés célja
NévA vevő beazonosításhoz, valamint a termék kézbesítéséhez szükséges.
PostacímA vásárlás azonosításához, a termék kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Elektronikus levélcím, telefonszámAz Alapítvány és a vevő közötti kapcsolattartásra, értesítésre szolgál.

A vásárlás és megrendelés során személyes adatait a vásárlás lebonyolítása, a kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljük, adatbázisba gyűjtjük. Az adatbázis kizárólag a vásárlás során kiválasztott termék(ek) kézbesítésének lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra nem kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő alapítvány. Alapító okirata szerinti feladata: A vörös postakocsi irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat on-line és print megjelentetése, művészi rendezvények szervezése, egyéb kiadványok kiadása, a középiskolás és felsőoktatásba járó korosztály irodalmi, művészi ismereteinek bővítése, tehetséggondozása (alkotótáborok szervezése, pályázatok kiírása, díjak alapítása), magyarországi és határon túli művészi élet képviselőivel való kapcsolatfelvétel és kapcsolatbővítés, magyarországi és határon túli kulturális élet orgánumai és szereplői közötti információáramlás segítése, a kelet-magyarországi régió ifjúságának és hátrányos helyzetű csoportjainak elérése és a kulturális életbe való bekapcsolása.

A jelen vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés során az Alapítvány az Alapító okiratában megjelölt feladatához (A vörös postakocsi irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat on-line és print megjelentetése) kapcsolódóan kezel személyes adatokat, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A szolgáltatást Ön szabadon, befolyásmentesen, önként vehet igénybe.

Az adatkezelés időtartama: Az adatbázisban szereplő adatok a termék kézbesítését követően törlésre kerülnek. Az Alapítvány a vásárló személyes adatait a kézbesítés napjáig, az adatkezelési cél megszűnéséig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: Az Alapítvány számítógépein, illetve a papír alapon.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Jelen adatkezelés vonatkozásában nem történik adattovábbítás, illetőleg nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

Az érintett jogai, jogok gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatás

Önnek az adatkezeléshez kapcsolódóan joga van a jogaival kapcsolatos tájékoztatáshoz, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett a fentiek szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérését írásban, az Alapítvány jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Alapítvány akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a kötelezett egyértelműen beazonosítható.

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez,
  • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
  • az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

Jogorvoslat:

Amennyiben az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatosan kérdései, észrevételei vannak, úgy érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük, elsődlegesen forduljon az Alapítványhoz, a megadott elérhetőségeken. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

Vonatkozó jogszabályok:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR);
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv);